تبلیغات
زیکـــــــزاک 20 - عمیق ترین درد زندگی
عمیق ترین درد زندگی

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست، بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است.

عمیق ترین درد زندگی مردن است ، در زمانی که یگانه داستان عاشقانه زندگیت بر باد رفته است ....

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست ، بلکه فراموش کردن زیبایی یک لبخند است ...

عمیق ترین درد زندگی مردن است ، در حالی که قلبی عاشق انتظار نگاهت را میکشد ...

و حالا

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست ، بلکه خواستن و نتوانستن است...

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست ، بلکه نتوان گفتن است ...

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست ،بلکه بودن در نهایت نبودن است ...

آری عمیق ترین درد زندگی اینست که ببینی ، بخواهی ، بتوانی اما ... نتوانی بگویی....كلمات كلیدی : عمیق ترین درد زندگی ، زندگی ، مردن ، بخواهی و نتونی ، زندگی و مشکلات ، لعنت به زندگی ، متن های کوتاه درباره زندگی ، قلب عاشق ، فراموش کردن ، عاشقانه ، زندگی بر باد رفته ، داستان ، یگانه ، به دست فراموشی سپردن ، قشنگ ترین احساس ،